VILKÅR OG BETINGELSER FOR NETTBASERT NORSKKURS MED NORSK FOR ALLE

REGULAMIN KURSU ONLINE JĘZYKA NORWESKIEGO

Organizowany przez Mila Eirin Stiegler pod nazwą «Norsk for alle – norskopplæring med Mila Stiegler»

§1 Informacje ogólne
Organizator oferuje kursy języka norweskiego na poziomach A1, A2, B1, B2, i C1.
Zajęcia odbywają się w grupach składających się z co najmniej 6 osób. Jeżeli nie zostanie zgromadzona minimalna liczba uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia kursu na inny termin lub do jego odwołania. Uczestnicy zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni.
Organizator może odwołać zajęcia w przypadku choroby lektora, jeśli nie uda się znaleźć zastępstwa. Zajęcia zostaną wówczas odrobione w najbliższym możliwym terminie.
§2 Rejestracja i płatności
Uczestnikiem kursu jest osoba, która dokonała zakupu kursu na stronie www.norskforalle.no lub która podpisała umowę o uczestnictwo i przesłała skany podpisanej umowy na adres email Organizatora: info@norskforalle.com.
Uczestnik zapisujący się na kurs poprzez wysłanie umowy na adres email Organizatora musi uiścić opłatę za kurs (jednorazowo lub w ratach) zgodnie z terminem podanym na fakturze.
Osoby ubiegające się o kurs bez stałego numeru personalnego lub D-numeru nie mogą rozłożyć płatności za kurs na raty.
Uczestnicy, którzy dokonują przelewu z banku poza Norwegią, muszą doliczyć do każdej wpłaty kwotę 50 NOK na pokrycie dodatkowej opłaty bankowej.
§3 Udział w kursie
Udział w kursie przez Uczestnika następuje po wykupieniu kursu przez stronę internetową lub po otrzymaniu faktury drogą mailową i wpłaceniu kwoty w całości lub w terminach określonych w umowie.
Uczestnik zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za kurs, zgodnie z harmonogramem płatności określonym na fakturze.
W przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu, uczestnik nie ma prawa do zwrotu poniesionych opłat.
§4 Warunki rezygnacji
Rezygnacja z kursu jest możliwa tylko przed rozpoczęciem kursu, poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres email Organizatora (info@norskforalle.com) z określeniem poziomu kursu, daty rozpoczęcia oraz danych personalnych osoby rezygnującej.
Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona na co najmniej 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu, Uczestnik nie jest zobowiązany do uiszczenia jakiejkolwiek opłaty.
Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona 8-13 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50% zapłaty za kurs.
Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona 1-7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 75% opłaty za kurs.
Rezygnacja zgłoszona w dniu rozpoczęcia kursu lub później nie jest możliwa, a pełna opłata za kurs jest należna.

§5 Wymagania techniczne i materiały dydaktyczne
Wymagania sprzętowe: Uczestnik jest zobowiązany wyposażyć się w komputer lub laptop, słuchawki, mikrofon i kamerę w celu aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Dostęp do materiałów dydaktycznych: Materiały dydaktyczne, w tym nagrania z zajęć oraz dostęp do platformy e-learningowej, będą dostępne dla Uczestnika przez cały okres trwania kursu oraz przez 3 tygodnie po jego zakończeniu.
Zakaz rozpowszechniania materiałów: Uczestnikowi zabrania się rozpowszechniania, powielania, kopiowania lub jakiejkolwiek innej formy udostępniania materiałów dydaktycznych otrzymanych w ramach kursu. Naruszenie tego zakazu jest zabronione i może skutkować sankcjami prawnymi.
Potwierdzenie zaliczenia kursu: Uczestnik, który zaliczy kurs, otrzyma od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach na określoną ilość godzin. Dokument będzie zawierał logo DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE (HK-DIR) i zostanie przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
Warunki zaliczenia kursu: Aby otrzymać zaliczenie kursu, wymagana jest obecność na zajęciach z włączoną kamerą. W wyjątkowych sytuacjach, o których Organizator zostanie wcześniej poinformowany, wymóg włączonej kamery może być zniesiony.
§6 Informacje dodatkowe o kursie e-learningowym
Samodzielny kurs przez platformę e-learning: Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej, z dostępem ograniczonym czasowo (przynajmniej na jeden miesiąc, z możliwością wykupienia dostępu na kolejne miesiące).
Ochrona dostępu: Dostęp do platformy jest osobisty. Udostępnianie konta osobom trzecim jest zabronione.
Interakcja z nauczycielem: Raz w tygodniu nauczyciel sprawdza i komentuje prace Uczestnika. Uczestnik ma możliwość kontaktu mailowego z Nauczycielem, który odpowiada w ciągu 48 godzin.
Sprawdzenie poziomu wiedzy: Uczestnik sam wybiera poziom kursu od A1 do B2, który następnie jest sprawdzany przez Nauczyciela.
Opłaty: Koszt kursu przez platformę wynosi 999 NOK za miesiąc. Nie ma możliwości rozłożenia płatności na raty. Za wykupienie dostępu na więcej niż jeden miesiąc przysługuje 5% rabatu za każdy kolejny miesiąc, do maksymalnie 4 miesięcy.
Rezygnacja: Rezygnacja z kursu po jego opłaceniu nie jest możliwa. Zaksięgowanie płatności umożliwia otwarcie platformy i rozpoczęcie kursu.
§7 Warunki zakupu e-booka
Zakup e-booka: Po dokonaniu zakupu, e-book jest dostępny do pobrania lub dostępu online przez indywidualne konto użytkownika. Z uwagi na cyfrowy charakter produktu, nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów po kupnie ebooka.
Ograniczenia licencyjne: Udostępnianie e-booków osobom trzecim jest zabronione i może skutkować sankcjami cywilnymi oraz karami finansowymi do 30 000 NOK.
Prawa autorskie: Zakup e-booka nie przenosi na użytkownika żadnych praw autorskich. Użytkownik otrzymuje licencję na korzystanie z e-booka wyłącznie do osobistego użytku.
§8 Odpowiedzialność i zmiany w regulaminie
Zmiany w regulaminie: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub operacyjne. O wszelkich zmianach Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
Odpowiedzialność za sprzęt: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne urządzeń Uczestnika. W przypadku awarii lub innych problemów technicznych, uczestnikom nie przysługują roszczenia o zwrot poniesionych opłat.


Norsk for alle - norskopplæring med Mila Stiegler

Velg valuta
NOK Norske kroner