REGULAMIN  KURSU ONLINE JĘZYKA NORWESKIEGO Z NORSK FOR ALLE

REGULAMIN  KURSU ONLINE JĘZYKA NORWESKIEGO 

dla Uczestnika kursu języka norweskiego – Norsk for alle – norskopplæring med Mila Stiegler organizowanego przez Mila Eirin Stiegler

 • 1
 1. Organizator oferuje kursy języka norweskiego na poziomach A1, A2, B1, B2 i C1.
 2. Zajęcia odbywają się w co najmniej 6-osobowych grupach. Jeżeli nie dojdzie do utworzenia grupy to Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia kursu na inny termin, bądź  też do odwołania kursu, o czym niezwłocznie powiadomi zainteresowane osoby.
 3. Uczestnik może wziąć udział w następujących zajęciach z języka norweskiego:
  Zajęcia grupowe
  Zajęcia indywidualne
 4. Harmonogram zajęć w Norsk for Alle określa Organizator w taki sposób by był on możliwie zgodny z harmonogramem funkcjonowania innych szkół językowych, czy kursów w Norwegii, w zakresie dni wolnych od zajęć, przerw świątecznych, czy też ferii. Szczegółowe informacje będą zawsze przesyłane Uczestnikowi z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku choroby lektora i niemożności znalezienia zastępstwa. Zajęcia takie zostaną odrobione w jak najszybszym możliwym terminie.
 • 2
 1. Za Uczestnika uważa się osobę, która wykupiła kurs językowy poprzez stronę www.norskforalle.no, bądź podpisała umowę o uczestnictwo w danym kursie i wysłała skany podpisanej umowy do Organizatora na adres email organizatora: info@norskforalle.com.
 2. Jeśli Uczestnik zapisuję się na kurs poprzez wysłanie podpisanej umowy na adres email Organizatora (czyli nie przez stronę internetową norskforalle.no), opłata za kurs (jednorazowa lub w ratach) musi zostać uiszczona zgodnie z terminem podanym na fakturze Uczestnika.
 3. Brak uiszczenia zapłaty lub jej pierwszej raty, może być potraktowany przez Organizatora za brak dokonania stosownej opłaty za kurs i co za tym idzie będzie uprawniało Organizatora do odmowy dopuszczenia Uczestnika do udziału w kursie.
 4. Osoba ubiegająca się o kurs nie musi posiadać stałego numeru personalnego lub D- numeru. W sytuacji nieposiadania przez osobę zainteresowaną uczestnictwem w kursie stałego numeru personalnego lub D-numeru nie ma możliwości rozłożenia płatności za kurs na raty.
 5. Uczestnicy dokonujący przelewu z banku niemającego siedziby w Norwegii do każdej wpłaty muszą doliczyć kwotę 50 NOK (słownie: pięćdziesiąt) tytułem pobieranej od Organizatora przez bank dodatkowej opłaty bankowej.
 • 3
 1. Udział w kursie przez Uczestnika następuje po wykupieniu kursu poprzez strone internetowa lub po otrzymaniu faktury droga mailowa i wpłaceniu kwoty w całości i w terminach określonych w umowie lub fakturze wyslanej droga mailowa na adres Uczestnika.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za kurs, w tym zgodnie z podanym przez Organizatora Harmonogramem uiszczania rat na fakturze/fakturach.
 3. Uczestnik w przypadku skreślenia go z listy Uczestników z jego winy, w trakcie trwania kursu, pozbawiony jest prawa dochodzenia zwrotu poniesionych dotychczas opłat za kurs.
 • 4
 1. Rezygnacji z kursu można dokonać wyłącznie poprzez doręczenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji przed datą rozpoczęcia kursu. Rezygnacja pod rygorem nieważności musi przyjąć formę oświadczenia skierowanego na adres e-mail Organizatora (info@norskforalle.com) z określeniem poziomu kursu, daty rozpoczęcia oraz danych personalnych osoby rezygnującej.
 2. Rezygnacja, która zostanie doręczona Organizatorowi, na co najmniej 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia  kursu, powoduje że  Uczestnik  nie jest   zobowiązany  do uiszczenia jakiejkolwiek opłaty.
 3. Rezygnacja, która zostanie zgłoszona w terminie 8-13 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, powoduje, że Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50% zapłaty za kurs.
 4. Rezygnacja, która zostanie zgłoszona w terminie 1-7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, powoduje, że Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 75% opłaty za kurs.
 5. Rezygnacja, która zostanie zgłoszona w dniu lub po terminie rozpoczecia kursu nie zostanie przyjęta i opłata za dany kurs należy się. Jednocześnie, jeżeli Uczestnik nie opłacił jeszcze pełnej kwoty za dany kurs, musi uiścić pełną opłatę zgodnie z terminami podanymi na fakturze.
 • 5
 1. Uczestnik ma obowiązek wyposarzyć się w komputer lub laptop, słuchawki, mikrofon i kamerkę aby aktywnie uczestniczyć na zajęciach
 2. Materiały dydaktyczne (nagrania z zajęc oraz dostęp do platformy e-learning) będą dostępne dla Uczestnika w okresie trwania kursu oraz 3 tygodnie po ukonczeniu kursu.
 3. Rozpowszechnianie, powielania, kopiowanie itp. udostępnionych Uczestnikowi materiałów dydaktycznych, w tym nagrań, jest zabronione.
 4. Uczestnik, który uzyska zaliczenie kursu otrzymuje od Organizatora otrzyma potwierdzenie uczestnictwa na zajeciach w danej ilosci godzin. Dokument posiada logo DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE (HK-DIR).
 5. Dokument przesyłany jest Uczestnikowi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 6. Aby otrzymac zaliczenie kursu (potwierdzenie ilosci zatwierdzonych godzin przez DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE (HK-DIR) wymagana jest obecnosc na zajeciach, gdzie kamerka jest wlaczona. W wyjatkowych sytuacjach, o ktorych Organizator jest poinformowany wczesniej, wymog wlaczonej kamerki moze byc zdjety. 
 • 6
  Informacja dodatkowa
  1. Zajęcia przez platformę e-learning – samodzielny kurs przez platformę e-learning.
  ➢ Dostęp do lekcji czasowo-ograniczony ( przynajmniej jeden miesiąc, z każdym kolejnym miesiącem można wykupować dostęp o kolejne miesiące)
  ➢ Zakaz udostępniania konta osobom trzecim. Dostęp do programu jest tylko zarezerwowany do jednej osoby.
  ➢ Raz w tygodniu, nauczyciel sprawdza i komentuje prace Uczestnika.
  ➢ Możliwość kontaktu meilowego Uczestnika z Nauczycielem. Nauczyciel odpowie w przeciągu 48h na wiadomość.
  ➢ Sprawdzenie poziomu wiedzy. Wybór poziomu od A1 do B2. Student sam wybiera poziom na którym pracuje, a Nauczyciel potem wybrany poziom sprawdza. W jednym miesiącu Uczestnik wybiera tylko jeden poziom w celu jego sprawdzenia przez Nauczyciela.
  ➢ Koszt kursu poprzez platformę (niepołączonego z kursem grupowym online na żywo) – 999 NOK za miesiąc. Brak możliwości rozłożenia na raty. Jeżeli Uczestnik wykupi dostęp do platformy na więcej miesięcy, otrzymuje Uczestnik 5% rabatu za każdy kolejny miesiąc (rabat możliwy tylko i wyłącznie do 4 miesiący). Jeżeli Uczesnik nie wykupi dostępu jednorazowo na więcej niż jeden miesiąc, nie otrzymuje rabatu na kolejny miesiąc, który zostanie wykupiony po zakończonej poprzedniej sesji.
  ➢ Możliwość wykupienia jednorazowego dostępu do maksymalnie 4 miesięcy.
  ➢ Zaksięgowanie płatności daje możliwość otworzenia platformy i rozpoczęcia kursu. Rezygnacja z kursu po jego opłaceniu nie jest możliwa.
 • 7
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w sytuacji gdyby to było konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy lub innych trudnych do przewidzenia sytuacjach.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne urządzeń Uczestnika (komputer, laptop, iPad, tablet, smartfon itp.). Nie odpowiada za ich błędy techniczne i obsługę tych urządzeń.
 3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2, Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w tym o zwrot dotychczas uiszczonej opłaty za kurs.
 4. O ewentualnych zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony i z tą chwilą uważa się je za obowiązujące.

Norsk for alle – norskopplæring med Mila Stiegler

  

 

Wybierz walutę
NOK Norske Kroner